Органи Академије су:

 • Орган управљања
 • Орган пословођења
 • Стручни органи
 • Студентски парламент
 • Савет послодавца

Орган управљања Академије – Савет Академије

Савет Академије чине:

 1. представници Академије,
 2. представници оснивача
 3. представници студената Академије

Орган пословођења

Орган пословођења Академије – Председник Академије

Преседник Академије се бира из реда наставника Академије који су у радном односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време и имају изражене организаторске способности и искуство на пословима руковођења.

Стручни органи

Стручни органи Академије су:

 • Наставно-стручно веће Академије
 • Наставно-стручна већа Одсека
 • Катедра
 • Колегијум
 • Етички одбор

Студентски парламент

Студентски парламент је орган Академије преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе у Академији, у складу са Законом. Рад Студентског парламента је јаван. Избори за председника Студентског парламента Академије и чланове Студентског парламента Академије спроводе се у априлу, једном у две године. Право да бирају и буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента Академије имају студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. У саставу Студентског парламента заступљено је најмање 30% представника мање заступљеног пола.

Савет послодавца

Савет послодаваца је саветодавни орган Академије чија је улога остваривање сарадње између Академије и привреде, а у циљу развоја студијских програма Академије у складу са потребама тржишта рада, као и проналажења могућности и начина за практичну обуку студената Академије током студија.