Мисија

Мисија Академије представља основ њеног постојања и развоја, а одређена је реалним потребама друштва за струковним и дуалним образовањем одговарајућих квалификација кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија, из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и медицинских наука.

Ова Мисија примарно захтева остварење високог квалитета наставног процеса у складу са стандардима квалитета у високом образовању, као и перманентно побољшање квалитета у свим областима рада, што представља основ за опстанак и развој Академије.

У остваривању своје Мисије, Академија је трајно опредељена унапређењу квалитета високог струковног образовања у складу са Европским простором високог образовања, као и процеса интернационализације образовања кроз међународну размену студената, наставног и ненаставног особља.

Визија

Визија Академије је да настави вишедеценијску традицију правних претходница и постане респектабилна високошколска установа у Републици Србији у области струковног и дуалног образовања из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и медицинских наука.

Ова Визија подразумева да Академија буде савремена, ефикасна, флексибилна и финансијски стабилна високошколска установа, која обезбеђује задовољство студената и запослених, тежећи да постигне врхунски квалитет и изврсност у свим областима рада.

Основни циљ Топличке академије струковних студија (у даљем опису стандарда Академија) је организовање и извођење студијских програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија, из области економије, менаџмента, туризма, електротехничког и рачунарског инжењерства, биотехничких наука и технолошког инжењерства у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука, уз уважавање реалних потреба тржишта рада, што показује друштвену оправданост постојања Академије.

Специфични циљеви Академије сагледавају се у перманентном побољшању квалитета студијских програма, наставе и услова рада; побољшању истраживачког и стручног рада наставног особља; повећању ефикасности система високог образовања; успостављању и унапређењу сарадње са привредним субјектима и другим институцијама; стварању услова за нове студијске програме примерене потребама тржишта рада; промовисању мобилности студената, наставника и сарадника; развоју програма образовања током читавог живота; обезбеђивању стручног подмлатка и успостављању и унапређењу сарадње са институцијама високог образовања у земљи и иностранству.