Мисија

Мисија Академије представља основ њеног постојања и развоја, а одређена је реалним потребама друштва за струковним и дуалним образовањем одговарајућих квалификација кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија, из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и медицинских наука.

Ова Мисија примарно захтева остварење високог квалитета наставног процеса у складу са стандардима квалитета у високом образовању, као и перманентно побољшање квалитета у свим областима рада, што представља основ за опстанак и развој Академије.

У остваривању своје Мисије, Академија је трајно опредељена унапређењу квалитета високог струковног образовања у складу са Европским простором високог образовања, као и процеса интернационализације образовања кроз међународну размену студената, наставног и ненаставног особља.


Визија

Визија Академије је да настави вишедеценијску традицију правних претходница и постане респектабилна високошколска установа у Републици Србији у области струковног и дуалног образовања из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и медицинских наука.

Ова Визија подразумева да Академија буде савремена, ефикасна, флексибилна и финансијски стабилна високошколска установа, која обезбеђује задовољство студената и запослених, тежећи да постигне врхунски квалитет и изврсност у свим областима рада.