Топличка академија струковних студија – ТАСС основана је Одлуком Владе Републике Србије 05 број: 02-3689/2022 од 11.маја.2022. године.

Одлуком Владе Републике Србије основана је нова високошколска установа, са вишедеценијским искуством рада у образовању, и то:

Академија у обављању делатности обједињује образовни, примењено-истраживачки рад као део јединственог процеса високог образовања. Делатност Академије је остваривање високог образовања кроз струковне студије, у оквиру акредитованих студијских програма. Академија у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота, ван оквира студијских програма, као и друге послове којима се комерцијализују резултати стручног, научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

Циљеви и задаци

 • Развој и утврђивање студијских програма, чиме преузимамо одговорност за квалитет образовања.
 • Слобода избора метода интерпретације наставних садржаја чиме наставно особље преузима одговорност за разумевање материје, стицање знања и компетенција студената.
 • Више времена у интерактивном раду са студентима – примењујемо концепт „студент у центру учења”.
 • Студент је дужан да испуњава наставне и предиспитне обавезе.
 • Стално унапређење ефективности и ефикасности студирања.
 • Коректно опхођење и уважавање у односима са студентима.
 • Подршка учешћу студената у подизању квалитета наставног процеса.
 • Сарадња са послодавцима, привредним и јавним сектором у циљу унапређења релеватности студијских програма на националном нивоу.
 • Тежња ка применљивим знањима и вештинама.
 • Интернационализација Академије, мобилност студената, наставника и ненаставног особља и учешће у међународним пројектима.
 • Настава је приоритетна активност.

Дан Топличке академије струковних студија је 11. мај.

Академија организује и изводи струковне студије, у складу са Законом, које оспособљавају студенте за примену знања и вештина потребних за непосредно укључивање у радни процес.