Одсек за медицинске студије - Прокупље

Студијски програм – Струковна медицинска сестра

У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра припада студијама првог степена у трајању од три године, односно 6 семестара, у оквиру поља медицинских наука (научна област: медицинске науке) на којима се стиче стручно звање Струковна медицинска сестра у складу са Правилником о Листи стручних, академских и научних назива. Циљ студијског програма Струковна медицинска сестра је образовање високо стручних кадрова који ће пружату услуге здравој и болесној популацији у области сестринства. Основне струковне студије могу да упишу свршени ученици свих смерова средње медицинске школе и гимназије уз положени пријемни испит из Биологије или Хемије.

Програм је вреднован са 180 ЕСПБ бодова, свака година студија са по 60 ЕСПБ. Овај студијски програм обухвата изучавање академско општеобразовних предмета, стручних предмета и стручно- апликативних предмета из области сестринства. Садржај студијског програма je тако конципиран да постепено и систематски води студента ка савладавању неопходних вештина, способности и ставова за будућу професионалну праксу. Структуру студијског програма чине обавезни и изборни предмети, Стручна пракса 1, Стручна пракса 2, Стручна пракса 3, Предмет завршног рада и Завршни рад. Поред обавезних, програмом предвиђених предмета, студент се опредељује и за слушање изборних предмета у складу са сопственим жељама и интересовањима. Од дванаест изборних предмета распоређених у шест изборних блокова студент бира шест чиме је задовољен критеријум изборности за област медицинских наука прописан стандардима.

Сви предмети на студијском програму Струковна медицинска сестра су једносеметрални, са укупним оптерећењем студената у оквиру најмање 20-часовне радне недеље чиме укупан фонд активне наставе чини минимално 600 часова у току школске године. Извођење наставе планирано је применом савремених начина рада који укључују предавања, вежбе, семинарске радове, консултације, практичан рад, индивидуалне и групне посете, електронско учење уз неопходну софтверску и организациону подршку као и стручну праксу. Студенти су у обавези да похађају предавања и вежбе у циљу стицања општег образовања, савладавања вештина и стручног оспособљавања као и да израђују семинарске радове, пројектне задатке, припремају колоквијуме и испите и обављају стручну праксу у одговарајућим здравственим установама. Теоријска настава и вежбе изводе се у амфитеатрима, слушаоницама и кабинетима у седишту Одсека, а вежбе и практични рад се изводе у установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите, као и у средњим школама медицинског профила и наставним базама.

Студије на овом студијском програму су усаглашене са Законом о високом образовању Републике Србије, Болоњском деклерацијом, као и са сродним студијским програмима у земљама у окружењу и Европи. Студијски програм такође је усклађен са ЕУ директивама и Правилником о листи стручних, академских и научних назива.

У студијском програму, сваки предмет исказује се бројем ЕСПБ, а обим студија се изражава збиром ЕСПБ (180). Сваки предмет је добио одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса бодова. Саставни део структуре студијског програма чине три стручне праксе које студенти обављају у наставним базама у све три године. На завршној години студија је предвиђен Завршни рад који обухвата две активности: Предмет завршног рада и Завршни рад који подразумева израду и одбрану.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем наведена је у Књизи предмета која је доступна на званичној интернет страници Топличке академије струковних студија.

Студент може са других студијских програма у оквиру истог степена и сродне области студија прећи на студијски програм Струковна медицинска сестра преношењем ЕСПБ бодова. Студенту који је положио испит на другом студијском програму признаје се положени испит, ако предмет из којег је испит положен, по својој садржини и обиму одговара предмету који је студент уписао, што се доказује изводом из књиге предмета. Студент који тражи преношење ЕСПБ бодова прилаже Уверење о положеним испитима и извод из књиге предмета који садржи податке о положеним испитима које доставља Комисији за признавање испита, нострификацију и еквиваленцију јавних исправа. Ако предмет из којег је испит положен по својој садржини и обиму приближно одговара предмету који је студент уписао, наставник може признати испит у целини. Признавањем испита признаје се и оцена којом је студент оцењен на испиту. Број бодова признатог испита утврђује се у складу са правилима ЕСПБ

Основна сврха програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра јесте образовање полазника у духу савремених европских вредности и у складу са актуелним потребама у области здравствене неге односно за рад са болесном и здравом популацијом. Мисија система образовања у Републици Србији у 21. веку јесте осигурање основних темеља живота и развоја појединца и друштва заснованог на знању. Пораст броја оболелих од масовних незаразних болести, појава нових болести, старење популације и миграција становништва, уз очекиван високи квалитет и убрзан развој савремених медицинских технологија имплицира нову улогу медицинских сестара. Здравствена заштита и нега у складу са смерницама и стандардима ЕУ, делотворна са гледишта трошкова, ефикасна и рационална, постаје глобални изазов што захтева да медицинске сестре повећају обим својих активности и стекну нова знања и вештине за развој критичког мишљења, решавање комплексних проблема, доношење одлука и стварање судова и о релевантним друштвеним, научним, законодавним и етичким питањима, као и унапређење професионалног развоја.

Студијски програм Струковна медицинска сестра образује стручни кадар за којим постоји потреба на тржишту рада, а који је у складу са националним оквиром квалификација, и који обухвата широк делокруг рада у здравственим, образовним и установама социјалне заштите, у државном или приватном сектору. То подразумева могућност запошљавања на одговарајућим стручним пословима у домовима здравља, општим и специјалним болницама, клиничко-болничким центрима, клиничким центрима, институтима, заводима за јавно здравље, образовним установама, установама дечје заштите, установама социјалне заштите (домови за старе, установе за особе са посебним потребама), као и у ординацијама и поликлиникама. Струковне медицинске сестре раде самостално и/или као чланови здравственог тима под вођством других профила, најчешће лекара, у вршењу превентивних, терапијских, дијагностичких и рехабилитационих поступака, доприносећи развоју здравственог система Републике Србије. У складу са савременим изазовима професије, сврха студијског програма за образовање струковних медицинских сестара односи се на подизање нивоа њихових образовних, стручних, организационих и управљачких компетенција, а у складу са потребама друштва и система здравствене и социјалне заштите и неге, као и међународних стандарда за образовање овог профила.

Циљ студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра јесте образовање високо стручних кадрова кроз усвајање знања, овладавање и развој компетенција и неопходних вештина за успешно обављање професије. Програм се реализује са циљем обезбеђивања стручних кадрова за пружање здравствене неге деце и омладине, одраслих и старих људи, као и за промоцију здравља и благовремену превенцију болести код здраве популације.

Студијски програм Струковна медицинска сестра има јасно дефинисане циљеве да кроз теоријску и практичну наставу и непосредну праксу:

 • обезбеди квалитетно студирање и образовање струковним медицинским сестрама, који ће моћи да успешно одговоре изазовима праксе у савременом контексту, и у болничким и у кућним условима;
 • оспособи струковне медицинске сестре за самостално, ефикасно и одговорно обављање опште здравствене неге засноване на етичким принципима и холистичком приступу кориснику у различитим подручјима;
 • струковним медицинским сестрама пружи могућност оптималног савладавања и реалног увежбавања и усавршавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процес неге болесника у различитим областима медицине;
 • оспособи струковне медицинске сестре да примене стечена знања и вештине у свим видовима опште неге болесника, а која укључује мере унапређења здравља, спречавања болести, збрињавања и неге;
 • профилише струковне медицинске сестре у савремене сараднике који поседују адекватно знање из медицине и додирних подручја, неопходно за ефикасан рад у здравственој установи;
 • омогући стицање специјализованих знања и вештина из области: промоције здравља; менталне хигијене; вештине комуникације, подучавања и учења; тимског рада (руковођење тимом за здравствену негу; међупрофесионална сарадња у процесу дијагностике, лечења и неге оболелих и повређених); решавања организационих проблема (организација дневних задатака); евалуације процеса здравствене неге; употребе информационе технологије и вођења сестринске и медицинске документације; методологије истраживања, те писања текстова у академско-научне сврхе;
 • негује дух хуманости, посвећености и афирмацију професионалне етичности и узорне комуникације поштујући принцип диверзитета и мултикултурализма;
 • савременом едукацијом и менторским радом, омогући преношење знања, метода и научних техника које се примењују у развијеним европским образовним центрима, као и преузимање добрих тековина система високог образовања у земљи;
 • подстакне струковне медицинске сестре на даље усавршавање, праћење стручне литературе у складу са основним начелима континуираног учења и усавршавања, оспособљеност за преношење стечених знања као и да их афирмишу и подстичу на напредовање.

Остварење циљева студијског програма Струковна медицинска сестра, односно образовање високостручних кадрова из области здравствене струке омогућује виши ниво здравствене заштите, као и развој струке у области медицине.

Савладавањем студијског програма Струковна медицинска сестра студент стиче опште способности:

 • критичког размишљања, правилне анализе датог стања, синтезе података и предвиђања последица, решавања сложених и непредвидивих проблема, користећи сву медицинску опрему и уређаје;
 • планирања и спровођења истраживања у области сестринства, прикупљања и обрађивања података уз помоћ информационих технологија и објављивања налаза истраживања широј стручној јавности;
 • примене напредних теоријских и стручних знања, стандарда здравствене неге, дијагностичке и терапијске процедуре у различитим гранама медицине, самостално и у тиму;
 • успешне комуникације са пацијентима, породицама пацијената, члановима медицинског тима, негујући принципе домаће и иностране међупрофесионалне сарадње;
 • примене моралних начела, хуманости и чувања професионалне тајне, афирмишући професионалну етичност.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање научених теоријских принципа и практичних вештина у свим видовима опште неге болесника, мера унапређења здравља и спречавања болести; решавање проблема (у области превенције, раног откривања и лечења стања и обољења;
 • саветовања око хигијене и исхране;
 • извођењу дијагностичких процедура;
 • повезивање и примена знања из медицине, информатике, етике, психологије и других додирних подручја са циљем развијања система успешнијег лечења, иновација, као и на реализацији научноистраживачких пројеката;
 • праћење и примена новина у сестринској пракси;
 • развој вештина и спретности у примени знања из наука на којима је засновано сестринство и интеграције тих вештина у динамичним процесима на релацији струковна медицинска сестра - корисник;
 • примена информационо-комуникационих технологија у овладавању медицинским знањима у домену превентиве, дијагнозе и терапије.

По завршетку овог студијског програма, студенти поседују напредна стручна знања која се односе на различите дијагностичке и терапијске процедуре и технике у оквиру здравствене неге, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену истих у здравственој пракси. Оспособљени су за самосталан рад у оквиру здравствене неге у специјалистичким дисциплинама, као и да: решавају сложене проблеме у области здравствене неге у стандардним условима; руководе тимом за здравствену негу и координирају рад са осталим тимовима, сарађују са стручњацима у процесу дијагностиковања и лечења пацијената, негујући успешну комуникацију и етичке принципе; рукују свим апаратима неопходним за дијагностичке и терапијске процедуре, одговорно и самостално воде пројекте у области сестринства; организују дневне задатке и воде медицинску администрацију, контролишу и обучавају друге чланове у сестринском тиму за рад у делокругу неге и терапијске поделе лекова; анализирају и вреднују различите концепте, моделе и принципе теорије и праксе у превенцији, лечењу и рехабилитацији. Од дипломираних студената очекује се и да повећају стручну и стваралачку ефикасност, користе стручну литературу и наставе усавршавање на вишим степенима образовања, негујући позитиван однос према континуираном учењу и усавршавању у личном и професионалном развоју.

Овај студијски програм припада основним струковним студијама и траје три године (шест семестара). Сви предмети су једносеместрални. Наставни план садржи обавезне и изборне предмете, који су правилно распоређени и чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ и за сваку годину износи 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм се састоји од 28 обавезних предмета и 12 изборних предмета, по два понуђена у сваком семестру, од којих студент бира један. Саставни део курикулума чине и три стручне праксе, по једна на години студија. Проценат изборности на програму јесте 21,39 %, што је више у односу на прописани стандард који предвиђа минимално 10%. Листа изборних предмета садржи двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира, што је у складу са стандардом. Завршни рад је приказан у две позиције: Предмет завршног рада и Завршни рад који подразумева израду и одбрану. Бодовна вредност завршног рада је исказана у ЕСПБ бодовима (Предмет завршног рада 3 ЕСПБ и Завршни рад 4 ЕСПБ). За Предмет завршног рада предвиђен је одговарајући број часова активне наставе. Истраживања садржана у завршном раду одабрана су на одговарајући начин и односе се на стручно-истраживачки рад. Ради равномерног оптерећења студената број ЕСПБ бодова креће се од 28 ЕСПБ до 32 ЕСПБ, што је у складу са стандардом.

У структури студијског програма заступљене су одговарајуће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова: академско општеобразовни 15,56%, стручно-апликативни 46,11% и стручни 38,33%, што одговара нормативима за основне струковне студије у области медицинских наука (С- око 40%, СА- око 45%, АОО- око 15% уз толеранцију 20%).

Укупан број часова активне наставе за све три године износи 1800 часова и тај број задовољава 1/3 од препоручених 4600 часова неопходних за теоријско оспособљавање медицинских сестара (у складу са Директивом 93/16 Европског савета). Активна настава по години студија заступљена је са 600 часова што је у складу са стандардима. Укупно оптерећење студента активном наставом и стручном праксом износи 4755 часова, што је у складу са стандардима ЕУ (Директива 2013/55) и Законом о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација (Службени Гласник РС, број 66 од 18. септембра 2019.). Просечан број часова активне наставе недељно је 20, што је у складу са пропозицијама по којима студент мора имати најмање 20 часова активне наставе недељно (600 на годишњем нивоу), а највише 30 часова недељно.

У Књизи предмета је дефинисан опис сваког предмета који садржи: назив, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима, компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања.

Структура студијског програма

Студијски програм Струковна медицинска сестра усклађен је са савременим токовима и стањем науке и струке из области образовања медицинских сестара на нивоу струковних студија, нуди студентима најновија сазнања из ове области и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм Струковна медицинска сестра је усаглашен са више одговарајућих студијских програма из европских образовних институција, као и са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и начина студирања. Ради усклађивања са европским системом образовања извршене су анализе студијских програма европских високошколских установа.

Прилози садрже документацију која потврђује да је студијски програм Струковна медицинска сестра усаглашен са неколико иностраних студијских програма, и то:

 • Студијски програм Здравствена нега, Факултет здравствених наука у Цељу, Словенија;
 • Студијски програм Сестринство, Велеучилиште у Бјеловару, Хрватска;
 • Студијски програм Здравствена нега, Универзитет у Марибору, Факултет здравствених наука Марибор, Словенија.

 

На следећим веб страницама налазе се информације о курикулумима наведених високошколских установа:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Планирани број студената на овом студијском програму је 88, што одговара расположивом простору и кадровским могућностима Топличка академије струковних студија, Одсека за медицинске студије Прокупље.

За упис на студијски програм Струковна медицинска сестра могу конкурисати кандидати са завршеном гимназијом и средњом медицинском школом. Кандидат који конкурише за упис, полаже пријемни испит Биологије или Хемије, а који обухвата програмске садржаје изучаване у средњој школи. Пријемни испит обухвата 20 питања, а сваки тачан одговор вреднује се са по 3 бода. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се на основу резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој школи (осим за кандидате са положеном општом матуром). Кандидат може освојити највише 100 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Резултат постигнут на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Оцена коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на сразмеран број бодова (максимално 60) и додаје броју бодова остварених по основу општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно износи 100 бодова.

Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за упис у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину. Кандидат испуњава услов за школовање на терет буџета Републике Србије ако се налази на коначној ранг листи закључно са бројем одобреним за упис кандидата на терет буџета, уз услов да укупан број бодова мора бити најмање 51. Кандидат који плаћа школарину испуњава услов за упис на студијски програм ако има најмање 30 бодова, у складу са бројем одобреним за упис кандидата који плаћају школарину.

Студент савлађује студијски програм Струковна медицинска сестра полагањем испита обавезних и изборних предмета, полагањем стручних пракси, предмета завршног рада и одбраном завршног рада. Сваки предмет на студијском програму има одређени број ЕСПБ бодова које студент остварује када са успехом положи испит. Број ЕСПБ бодова се утврђује на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета.

Сваки предмет на студијском програму Струковна медицинска сестра има јасан и објављен начин стицања поена кроз испуњавање предиспитних обавеза студената и полагањем испита. Максималан број поена које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза износи 70 (присуство предавањима, колоквијум, тест, семинарски рад, домаћи рад, практичнни рад). Минималан број поена које студент може да оствари полагањем испита износи 30.

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10, према следећој скали: од 51 до 60 поена оцена 6 (шест), од 61 до 70 поена оцена 7 (седам), од 71 до 80 поена оцена 8 (осам), од 81 до 90 поена оцена 9 (девет), од 91 до 100 поена оцена 10 (десет).

Полагање стручне праксе се не оцењује, већ презентацијом дневника стручне праксе студент остварује одговарајући број ЕСПБ бодова. Полагањем предмета завршног рада, студент остварује 50 поена на основу израде стручно-истраживачког рада, односно 50 поена на усменом испиту. Одбраном завршног рада студент остварује највише 100 поена, а оцена завршног рада се формира на основу рукописа завршног рада и усмене одбране.

Ближи услови за полагање испита и друге провере знања дефинисани су Статутом Топличке академије струковних студија и Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту.

За извођење наставе на студијском програму Струковна медицинска сестра обезбеђен је потребан број наставника, који поседују одговарајуће научне и стручне квалификације, а све у складу са бројем предмета и бројем часова активне наставе на тим предметима и како би се постигао висок ниво наставе, а студенти добили неопходна знања и стекли одговарајуће вештине за свој професионални рад.

За реализацију овог студијског програма, Академија је обезбедила 37 наставника (1 редовни професор, 1 ванредни професор, 4 доцента, 15 професора струковних студија, 6 предавача, 1 наставник вештина, 1 наставник страног језика и 8 предавача ван радног односа) и 27 сарадника практичара са потребним научним и стручним квалификацијама. Испуњен је услов да од укупног броја часова активне наставе предавања на студијском програму најмање 70% изводе наставници у радном односу са пуним радним временом.

Просечно оптерећење наставника на студијском програму је 2,21, а сарадника 2,58.

Подаци о наставницима су јавно доступни на сајту Академије. Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научној области и нивоу њихових задужења, а њихове референце приказане су у Књизи наставника.

За извођење студијског програма студијског програма Струковна медицинска сестра обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко - технолошки и библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

За извођење студијског програма Струковна медицинска сестра обезбеђена је површина простора у седишту Академије од 2301,5 м2 и 183 м2 у Средњој медицинској школи „др Алекса Савић“ у Прокупљу. Имајући у виду однос укупног бруто простора и укупног броја акредитованих студената у Прокупљу на свим програмима и годинама студија (2484,5/838), може се констатовати да Академија обезбеђује 2,96 м2 бруто простора по студенту, за извођење наставе по сменама.

Академија обезбеђује сву потребну техничку опрему за савремено извођење наставе. Потписани су уговори о сарадњи са здравственим установама и на тај начин обезбеђене наставне базе за извођење практичне наставе и реализацију стручне праксе, и то са:

 • Општа болница „др Алекса Савић“ Прокупље;
 • Дом здравља Прокупље;
 • Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“ Пролом Бања;
 • Универзитетски клинички центар Ниш;
 • Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“ Горња Топоница – Ниш;
 • Завод за трансфузију крви Ниш.

Библиотека располаже са најмање 100 библиотечких јединица релевантних за извођење студијског програма Струковна медицинска сестра.

Обезбеђена је покривеност свих предмета на студијском програму Струковна медицинска сестра одговарајућом уџбеничком литературом која је расположива на време и у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса.

За извођење студијског програма Струковна медицинска сестра обезбеђена је потребна информациона технологија.

Студијски програм Струковна медицинска сестра подразумева систематично праћење реализације студијског програма и предузимање мера за унапређење квалитета студијског програма и наставног процеса.

Контрола квалитета студијског програма ће се обављати у унапред одређеним временским периодима који за самовредновање износи највише три године, а за спољашњу проверу квалитета највише пет година. Поступак самовредновања ће се спроводити у складу са Правилником о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета и Правилником о стандардима и поступцима за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета. Академија је образовала Комисију за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета, из реда наставног и ненаставног особља, као и представника студената. Академија спроводи у пракси утврђену Стратегију обезбеђења квалитета и у том циљу предузима потребне активности за њену реализацију, али и предузима мере за отклањање уочених неправилности.

У контроли квалитета студијског програма Струковна медицинска сестра студентима ће бити омогућено изражавање мишљења и оцена квалитета путем анкетирања које се спроводи два пута годишње, у зимском и летњем семестру, а у складу са Правилником о студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника,